Oferta

Zarządzanie – administrowanie nieruchomościami w Bydgoszczy– „NASZA WSPÓLNOTA” Sp. z o. o. siedziba główna ul. Swarzewska 20, KRS -0000293120 REGON 340348501, NIP – 554-275-72-97. Spółka powstała w dniu 1.09.2007 r. Spółka posiada swoją filię w Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada 14 i drugą filię przy ul. Osiedlowej 14. Spółka przedstawia Państwu ofertę współpracy w zakresie prowadzenia profesjonalnego administrowania nieruchomością wspólną w oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

 1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 3. Kodeks cywilny
 4. Prawo budowlane i inne.

Powierzając nam swoją nieruchomość w administrowanie (zarządzanie ) dokonacie Państwo dobrego wyboru.

Pracownicy Spółki są pracownikami z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania – administrowania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Spółka administruje nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, Gmin, Skarbu Państwa, prywatnymi i innych podmiotów gospodarczych. Obsługujemy powierzchnie lokali mieszkalnych i biurowych oraz powierzchnie handlowe i magazynowe.

Doświadczenie pracowników oraz znajomość złożonych procedur związanych z administrowaniem oraz z robotami budowlanymi pozwolą z powodzeniem konkurować z innymi zarządcami nieruchomości. Zamierzamy zatrudniać licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz inspektorów z uprawnieniami budowlanymi w różnych branżach ( „B”, „S”, „E” ).

Realizując zadania związane z administrowaniem Spółka zapewnia:

I. W zakresie administrowania nieruchomością wspólną

 1. Zarejestrowanie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.
 2. Założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty w banku wskazanym przez wspólnotę.
 3. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 4. Wskazywanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną.
 5. Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
 6. Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali.
 7. Analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 8. Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi.
 9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 10. Protokólarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną.
 11. Archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości.

II. Techniczne utrzymania nieruchomości

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 2. Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów.
 4. Przygotowywanie procedury wyboru firm wykonawcy robót remontowych lub modernizacyjnych
 5. Przygotowywanie procedury do uzyskiwania kredytów preferencyjnych (np. z premią termomodernizacyjną i remontową) lub inwestycyjnych.
 6. Organizowanie i nadzór robót remontowo – modernizacyjnych.
 7. Kontrola bieżąca utrzymania nieruchomości.

III. Usługi rachunkowo – księgowe

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.
 2. Przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom.
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 4. Przygotowywanie propozycji planów finansowo – rzeczowych.
 5. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów mediów i powiadamianie właścicieli na piśmie.
 6. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości oraz funduszu remontowego.
 7. Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków.
 8. Czynności związane z obsługą z bankową.
 9. Wydawanie właścicielom lokali mieszkalnych zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych.
 10. Archiwizowanie źródłowej dokumentacji finansowo – księgowej.

IV. Utrzymanie porządku, konserwacja i eksploatacja

 1. Nadzorowanie i bieżąca kontrola utrzymania czystości części wspólnej nieruchomości budynkowej i gruntowej.
 2. Zlecanie w uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty prac konserwacyjnych oraz usuwania usterek wynikłych w czasie eksploatacji.
 3. Nadzorowanie nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów ( energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, gazu oraz wywozu nieczystości ).
 4. Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku przez właścicieli lokali.
 5. Kontrola faktur za dostarczone media komunalne.
 6. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.
 7. Ewidencja oraz nadzorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
 8. Ustalanie z Zarządem wspólnoty zaliczek na media komunalne i opłaty eksploatacyjne.

Każda obsługiwana przez naszą firmę wspólnota mieszkaniowa jest odrębnym podmiotem gospodarczym i posiada własny rachunek bankowy.

Nasze atuty

 1. Duże doświadczenie i profesjonalizm w zakresie zarządzania administrowania nieruchomościami.
 2. Rzetelność i wysoka kultura obsługi.
 3. Zatrudniamy pracowników posiadających uprawnienia budowlane i licencje.

PROPONUJEMY KORZYSTNE I KONKURENCYJNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny 731 722 822 , 52 342 13 93 lub 52 342 13 64.